Unknown column 'blacklist_ip_type' in 'where clause' Patientforeningen DanInfekt - Links: Jura Unknown column 'panel_url_list' in 'field list'
23-05-2022 23:57:35
Links: Jura
Anmodning om aktindsigt i »gammelt« journalmateriale (før 1987)
Ugeskr Læger 2002;164(42):4952
Fuldmægtig Rebekka Dickmeiss & fuldmægtig Camilla Rosengaard Villumsen
Uddrag (minus klagesager):

Patienters ret til aktindsigt i deres journaler er indført over en årrække.

Indtil 1987 var der kun en meget begrænset adgang for patienter til at få aktindsigt i egne helbredsoplysninger.

Lov om offentlighed i forvaltningen
I 1987 blev lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) ændret, således at lovens anvendelsesområde blev udvidet til at omfatte al virksomhed udøvet af den offentlige forvaltning. Dette medførte, at en patient fra 1. januar 1987 som udgangspunkt havde ret til aktindsigt i journaler fra offentlige sygehuse, jf. §§ 7 og 9, såfremt patientens interesse i aktindsigt efter en konkret vurdering ikke fandtes at burde vige for afgørende hensyn til patienten selv eller andre private interesser. Ændringen af offentlighedsloven medførte dog ikke en ret til aktindsigt i journalmateriale hos privat praktiserende læger m.v.

Lov om private registre
Den 1. april 1988 fik patienter i henhold til lov om private registre som udgangspunkt ret til aktindsigt i journalmateriale, der blev ført elektronisk. Dette betød, at patienter herefter havde ret til aktindsigt i elektronisk journalmateriale hos privat praktiserende læger.

Lov om aktindsigt i helbredsoplysninger
Den 1. januar 1994 trådte en selvstændig lov i kraft, nemlig lov om aktindsigt i helbredsoplysninger, som erstattede § 9 i offentlighedsloven. Loven medførte, at patienter fra denne dato også fik mulighed for at få aktindsigt i manuelt udfærdigede journaler fra privat praktiserende læger og andre autoriserede sundhedspersoner. Nedenstående afgørelse illustrerer reglerne fra før 1994 om retten til aktindsigt i praktiserende lægers journaler.

Lov om patienters retsstilling
Retsgrundlaget i dag er lov om patienters retsstilling, som trådte i kraft den 1. oktober 1998, og som afløste lov om aktindsigt i helbredsoplysninger. Loven suppleres af offentlighedsloven og forvaltningsloven, særligt i de tilfælde, hvor de journaler, der anmodes om aktindsigt i, er fra før 1987 og ført af sundhedspersoner på offentlige sygehuse.
Efter de nugældende regler er den ansvarlige sundhedsperson på offentlige sygehuse dog ikke afskåret fra at give patienten aktindsigt i helbredsoplysninger fra før 1. januar 1987. En sundhedsperson kan således give aktindsigt i større omfang, end der er pligt til, i henhold til princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt. Ved stillingtagen hertil skal der foretages en konkret vurdering af journaloplysning

Dato for tilføjelse: 30-04-2006 11:49 Besøg: 771
Journalindsigt (Lægeforeningens holdning)
~ Aktindsigt
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 11:58 Besøg: 819
Arbejdsskadestyrelsens - Anerkendelse af følger efter bid fra skovflåt (borreliose)
som ulykkestilfælde og erhvervssygdom!
Fortæller om krav der skal være opfyldt for at få anerkendt Borreliose m.v. som en arbejdsskade ... vejledende sager
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 12:03 Besøg: 734
Bekendtgørelse af lov om ophavsret
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 12:07 Besøg: 1119
Bekendtgørelse af lov om social pension m.v.
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 12:08 Besøg: 967
Bekendtgørelse om privates indførsel af lægemidler
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 12:12 Besøg: 992
Den Sociale Ankestyrelse (DSA)
Pensionssager - og praksis
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 12:12 Besøg: 788
Førtidspensionisters udnyttelse af resterhvervsevnen
Peter Haargaard Rasmussen & Claus Vinther Nielsen. Ugeskrift for Læger · 24. marts 2003, nr. 13. Denne registerundersøgelser dokumenterer at den såkaldte "resterhvervsevne" ikke (kan?) udnyttes !
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 12:16 Besøg: 833
Hjælpemidler - hvad kan kommunen hjælpe med ?
Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet .....
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 12:17 Besøg: 973
Lov om patienters retstilling (journal indsigt)
Om aktindsigt, klageret m.v. ...
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 12:19 Besøg: 922
Net-advokater (Google)
Online Juridisk hjælp
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 12:20 Besøg: 964
Patientforsikringen
- kan man få erstatning for skade sket under behandling af en offentlig autoriseret behandler ?
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 12:23 Besøg: 913
Patientklagenævnet - en kritisk gennemgang
Patientforeningen Danmark's kritiske gennemgang af PKNs hidtidige praksis
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 12:26 Besøg: 779
Patientklagenævnet - offentliggjorte afgørelser
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 12:27 Besøg: 804
Retsinfo
- oversigt over populær lov titler
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 12:29 Besøg: 954
1,597,510 Unikke besøg