Unknown column 'blacklist_ip_type' in 'where clause' Patientforeningen DanInfekt - Links: Medicin Unknown column 'panel_url_list' in 'field list'
23-05-2022 23:47:39
Links: Medicin
Vitamin B12 Tema
Vitamin B12 i Norden (svensk). Norberg B. Ugeskr Laeger. 2003 May 5;165(19):1977-9.
Overforbrug af B12. Hippe E. Ugeskr Laeger. 2003 May 5;165(19):1965.
Diagnostik af vitamin B12-mangel – tid til eftertanke. Hvas AM et al. Ugeskr Laeger. 2003 May 5;165(19):1971-6.
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 16:37 Besøg: 874
Lægemiddelkataloget (generelt om medicin)
-> Lægemiddelkataloget hedder idag MEDICIN.DK (før www.lk-online.dk og www.lmk.dk)
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 22:07 Besøg: 760
Lægemiddelkataloget (terapeutiske grupper)
-> Lægemiddelkataloget hedder idag MEDICIN.DK (før www.lk-online.dk og www.lmk.dk)
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 22:10 Besøg: 803
Tetracycliner
-> medicin.dk
Tetracyclin, Doxycyclin, Oxytetracyclin, Lymecyclin
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 22:14 Besøg: 751
Systemisk svampemiddel (Fluconazol)
-> medicin.dk
handelsnavne: Diflucan, Fluconazol, Fungustatin
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 22:17 Besøg: 733
Makrolider
-> medicin.dk
Azithromycin, Clarithromycin, Erythromycin, Roxithromycin
Makroliderne er antibiotika, som alle indeholder en makrocyklisk lactonring. Alle stoffer i gruppen har samme virkemåde. Der er små forskelle i deres virkningsspektrum og betydelige forskelle i deres farmakokinetik.
Makroliderne bindes reversibelt til 50 S-delen af bakteriernes ribosomer, hvorved proteinsyntesen hæmmes. Makroliderne virker derfor bakteriostatisk.
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 22:23 Besøg: 730
Metronidazol
OBS pas på sollys og antabus lignende effekt!
Antimikrobielt middel med virkning på obligat anaerobe bakterier og protozoer. Metronidazol er et 5-nitroimidazol. Det passerer cellemembranen og trænger ind i mikroorganismerne. I mikroorganismer med obligat anaerobt stofskifte omdannes det til aktive metabolitter, som bindes til DNA og forårsager brud på DNA-strengene. En lignende omdannelse kan ikke finde sted i celler med aerobt eller fakultativt anaerobt stofskifte. På sådanne celler har metronidazol derfor ingen virkning.
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 22:25 Besøg: 768
Penicilliner
-> medicin.dk
Penicilliumsvampen producerer forskellige penicilliner med samme kerne (6-amino-penicillansyre), men med forskellige sidekæder, fx G- og V-penicillin, hvor benzylpenicillin (G-penicillin) er det mest aktive, mens phenoxymethylpenicillin (V-penicillin) er syrestabilt og kan administreres peroralt. Ved enzymatisk eller kemisk nedbrydning af det naturlige penicillin (V-penicillin) kan sidekæden fraspaltes. Penicillinkernen (6-amino-penicillansyre) kan ved kemisk syntese tilføjes forskellige sidekæder. Herved kan man fremstille semisyntetiske penicilliner med forskellige egenskaber.
Følgende grupper af principielt forskellige penicilliner anvendes:
- benzylpenicillin til parenteral anvendelse
- phenoxymethylpenicillin til peroral anvendelse
- penicillinasestabile penicilliner, som er virksomme over for penicillinasedannende stafylokokker
- penicilliner med udvidet spektrum (bredspektrede)
- penicilliner med speciel virkning på visse gramnegative stave
- penicilliner kombineret med β-lactamasehæmmere.
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 22:27 Besøg: 727
Fluorquinoloner
-> medicin.dk
Ved kemisk modifikation af quinolonet nalidixinsyre med indbygning af et fluoratom er der fremstillet en række stoffer (fluorquinoloner), som sammenlignet med nalidixinsyre har en kraftigere antibakteriel effekt og et bredere virkningsspektrum. Bakteriernes kromosom er mere end 1000 mikrometer langt. For at det kan rummes i en bakteriecelle, som er 1-2 mikrometer i diameter, kræves det, at kromosomet er rullet op i spiraler. Opviklingen af kromosomet i en spiral og aktiveringen af denne spiral kræver nærværelse af et enzym, DNA-gyrase. Fluorquinolonerne hæmmer specifikt denne DNA-gyrase.
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 22:29 Besøg: 723
Cefalosporiner
-> medicin.dk Cefalosporiner er antibiotika, som produceres af svampen Cephalosporum acremonium. Cefalosporin C har en kemisk opbygning, som ligner penicillinernes, idet det indeholder den samme firleddede β-lactamring. Selve cefalosporin C anvendes ikke til behandling, men ud fra kernen i cefalosporin C (7-amino-cefalosporansyre) fremstilles en række semisyntetiske cefalosporiner i lighed med de semisyntetiske penicilliner. ..
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 22:30 Besøg: 738
Antibiotika følsomhedsbestemmelse og resistens
-> medicin.dk
KOMMENTAR - der er to forskellige problemstillinger mht. resistente mikroorganismer:
1. resistens hos de mikrober pt. er syg af, imod det stof man behandler med; det er selvfølgelig uheldigt når medicinen ikke virker som forventet, men med mindre der er tale om multiresistente mikrober / akut livstruende infektion hvor man måske kommer for sent, er der da heldigvis som oftest andre antibiotika at vælge imellem når medicinen svigter!
2. resistens udvikling i almindeligt forekommende mikrober på hud og slimhinder, der uheldigvis kan spredes videre til andre mikrober og andre personer.
Resistens generne ligger som regel ikke på selve mikrobens eget genom, men på PLASMIDER, dvs. små genstumper i mikrobens celleslim (cytoplasma), som kan overføres til andre mikrober, både af samme eller andre arter.
Mikrober kan undertiden komme til at bære flere resistensgener på en gang og dermed blive MULTI-ANTIBIOTIKA RESISTENTE f.eks. de med rette frygtede MRSA = multiresistente gule stafylokokker (staphylococcus aureus).
Resistensgener der ligger på plasmider kan dog heldigvis også tabes igen, så resistensen forsvinder efter nogen tid fra mikrober der vokser UDEN et varigt antibiotika-selektionstryk, der stedse favoriserer væksten af de mikrober der bærer resistensgenerne ... den viden bør mane til tilbageholdenhed med brug af antibiotika, i tilfælde hvor det ikke er nødvendigt (hvor alvorlig er sygdommen? hvad kan patientens immunsystem selv magte?) eller gavnligt for patienten (mikrober i dvale, dvs. latent infektion, kan desværre ikke rammes af antibiotika, fordi der ikke er gang i de stofskifteprocesser i mikroberne som antibiotika griber ind i!) - - dvs. kun AKTIV og ALVORLIG (livstruende / invaliderende) infektion bør behandles med antibiotika og det vigtigste er at søge at fremme betingelserne for et velfungerende immunsystem, som skal kunne tage over når behandlingen stoppes!

Det største bidrag til skabelse af multi-resistente antibiotika-resistente zoonotiske mikrober kommer antagelig fra anvendelsen af antibiotika til dyr, hvor forbruget (DK) langt overstiger mængden af antibiotika anvendt til mennesker (se DANMAP). Dyrs møg / gylle spredes som bekendt ud over markerne hvor andre dyr senere græsser og kan få mikrober i sig, som vi kan få i os igennem kontakt og føde, hvorimod menneskenes afføring vanligvis føres via kloakker til rensningsanlæg, hvor indholdet af farlige "ting" kan kontrolleres!
I årene 1998-2000 udfasede dansk landbrug heldigvis frivilligt brugen af antibiotiske vækstfremmere, hvorefter antibiotika forbruget til dyr blev mere end halveret; det er dog stigende igen i de sidste par år, men er stadig på kun omkring 50% af mængden dengang man stadig brugte antibiotiske vækstfremmere!
De senere års udvikling af stadig mere bredspektrede cefalosporiner og carbapenemer og til en vis grad også af nye penicilliner, makrolider og quinoloner har medført, at disse midler benyttes i stigende grad - også i tilfælde, hvor man med lige så godt resultat kunne have benyttet smalspektrede midler. Dette har medført en bekymringsvækkende stigning i infektioner med multiresistente mikroorganismer hos mennesker, som fx enterokokker, Enterobacter cloacae og Staphylococcus epidermidis, som er resistente for alle β-lactamer, aminoglykosider og quinoloner.
Specielt staphylococcer og micrococcus luteus (toksiner) er af flere forskere sat i forbindelse med udvikling af kronisk trætheds-syndrom!
Bedste forebyggelse mod overførsel af mikrober (med eller uden resistens) er god hygiejne: kog/steg din mad tilstrækkeligt, pas på med direkte kontakt med potentielt inficerede / håndtag syge kan have rørt ved og vask dine hænder bagefter og i hvert fald inden du rører dig selv på sårbare steder (f.eks. piller i sår, næsen, hånd til mund)!
Dato for tilføjelse: 19-07-2006 20:13 Besøg: 753
Antibiotika behandlingsvarighed
-> medicin.dk
Dato for tilføjelse: 19-07-2006 20:15 Besøg: 746
Carbapenemer
-> medicin.dk
Carbapenemer tilhører sammen med penicilliner og cefalosporiner den gruppe antibiotika, som betegnes β-lactamerne, og som alle har den samme firleddede β-lactamring og principielt samme virkemåde. Carbapenemer er fremstillet ud fra tienamycin, som produceres af Streptomyces cattleya. Carbapenemer adskiller sig fra de øvrige β-lactamer bl.a. ved at indeholde et kulstofatom i stedet for svovlatomet i ringstrukturen. Det naturlige tienamycin er ustabilt, men ud fra tienamycinkernen er det ved modifikation af sidekæderne lykkedes at fremstille carbapenemer med større stabilitet, som gør dem klinisk anvendelige. Der er markedsført tre carbapenemer: ertapenem, imipenem og meropenem. Se endvidere β-lactamantibiotika. ..

Dato for tilføjelse: 30-04-2006 22:34 Besøg: 725
Antibiotika bivirkninger
-> medicin.dk
Herunder nævnes: toksiske, allergiske og biologiske bivirkninger, drug fever (allergisk type III reaktion) / Herxheimer reaktion (immunreaktion på drab af mikrober)
Dato for tilføjelse: 19-07-2006 20:17 Besøg: 794
Clindamycin
-> medicin.dk
Clindamycin er et semisyntetisk derivat af lincomycin, som produceres af Streptomyces lincolensis. Clindamycin adskiller sig kemisk fra samtlige andre antibiotika, men har i virkning mange træk fælles med makroliderne. Clindamycin bindes reversibelt til 50 S-delen af bakteriernes ribosomer og hæmmer herved proteinsyntesen. Det virker således bakteriostatisk.
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 23:00 Besøg: 720
1,597,498 Unikke besøg