Unknown column 'blacklist_ip_type' in 'where clause'Table 'daninfekt_dk_db5.fusion_errors' doesn't existTable 'daninfekt_dk_db5.fusion_errors' doesn't existTable 'daninfekt_dk_db5.fusion_errors' doesn't existTable 'daninfekt_dk_db5.fusion_errors' doesn't existTable 'daninfekt_dk_db5.fusion_errors' doesn't existTable 'daninfekt_dk_db5.fusion_errors' doesn't existTable 'daninfekt_dk_db5.fusion_errors' doesn't existTable 'daninfekt_dk_db5.fusion_errors' doesn't exist Patientforeningen DanInfekt - VEDTÆGT Unknown column 'panel_url_list' in 'field list'Table 'daninfekt_dk_db5.fusion_errors' doesn't existTable 'daninfekt_dk_db5.fusion_errors' doesn't existTable 'daninfekt_dk_db5.fusion_errors' doesn't exist
24-03-2018 18:52:39
VEDTÆGT

Vedtægt for Patientforeningen DanInfekt

§1: Navn og adresse
 1. Foreningens navn er Patientforeningen DanInfekt - for personer med kronisk sygdom udløst af infektion.
 2. Foreningen er en landsdækkende almennyttig forening, der har hjemsted på formandens adresse.
§2: Formål
Foreningen har følgende ligeværdige formålsparagraffer:
 1. at støtte relevant forskning
 2. at støtte foreningens medlemmer
 3. at sætte fokus på og udbrede viden om infektioner som årsag til kronisk sygdom.
§3: Medlemskab
 1. Medlemskab kan opnås af enhver, der ønsker at deltage i henhold til foreningens formålsparagraf §2.
 2. Medlemskab følger kalenderåret.
 3. Ethvert medlem der har betalt sit kontingent er stemmeberettiget
 4. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Kontingentet nedsættes forholdsvis, alt efter hvornår i løbet af året, man ønsker medlemskab.
 5. Husstandsmedlemskab kan tegnes således: Første medlem betaler fuld kontingent og er postmodtager for hele husstanden. De øvrige medlemmer af samme husstand betaler et på generalforsamlingen fastsat mindre kontingent.
 6. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld.
 7. Medlemmerne kan stemme ved fuldmagt. En fuldmagtshaver kan kun repræsentere 5 fuldmagter.
 8. Udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
 9. Hvis et medlem forlader foreningen, kan han/hun ikke gøre krav på indbetalt kontingent eller andel i foreningens formue.
 10. Hvis et medlem ikke respekterer foreningens formål og forretningsorden, som bestyrelsen fastlægger, kan dette medlem ekskluderes. Denne kendelse skal oplyses i beretningen ved den kommende generalforsamling.
 11. Medlemmer er valgbare, når de er myndige og har betalt kontingent. Medlemmer er valgbare, når de er personligt tilstede ved generalforsamlingen, eller når de personligt har givet skriftligt tilsagn om, at de stiller sig til rådighed.
§4: Generalforsamlingen
 1. Den ordinære generalforsamling finder sted inden udgangen af maj med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Regnskab og budget. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt
 2. Forslag til punkt 4, indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen.
 3. Indkaldelse til generalforsamling og udsendelse af regnskab skal ske mindst 3 uger før den fastsatte dato for generalforsamlingen.
 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på begæring af bestyrelsen eller mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer med samme varsel som til ordinær generalforsamling.
 5. Foreningens beslutninger afgøres ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer. Bestyrelsen kan lægge særlige beslutninger ud til fjernafstemning.
§5: Bestyrelsen
 1. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der konstituerer sig ved det først kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan omkonstituere sig, hvis det findes praktisk. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 2. Bestyrelsen vælges for en periode af 1 år på den ordinære generalforsamling
 3. Der optages referat fra bestyrelsesmøderne, og referatet godkendes på det førstkommende bestyrelsesmøde.
 4. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret men får stemmeret, når de træder i stedet for et bestyrelsesmedlem.
 5. Bestyrelsen og andre, der har indsigt i alt der berører medlemmernes personlige forhold, har tavshedspligt.
 6. Medlemmerne sikres fuld anonymitet, hvis deres sag eller enkeltheder herfra bruges i foreningens interesse.
§6: Regnskab
 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
 2. Regnskabet revideres af revisor.
§7: Vedtægtsændringer
 1. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, så de kan indgå i indkaldelsen med den fulde ordlyd.
 2. Vedtægtsændringer besluttes ved 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
§8: Opløsning af foreningen
 1. Endelig opløsning af foreningen kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. På første generalforsamling kræves det at 2/3 af de afgivne stemmer er for beslutningen. På den anden generalforsamling afgøres beslutningen om opløsning ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
 2. Ved opløsning skal eventuel formue doneres til en almennyttig dansk forening, hvis formål er i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.
Vedtaget på generalforsamlingen 29-04-2006.
Table 'daninfekt_dk_db5.fusion_errors' doesn't existTable 'daninfekt_dk_db5.fusion_errors' doesn't existTable 'daninfekt_dk_db5.fusion_errors' doesn't existTable 'daninfekt_dk_db5.fusion_errors' doesn't exist
1,575,025 Unikke besøg