Unknown column 'blacklist_ip_type' in 'where clause' Patientforeningen DanInfekt - Nyheder: Babesia venatorum (EU1) inficerede flåter på trækfugle der ankommer til det sydlige Norge i foråret Unknown column 'panel_url_list' in 'field list'
23-05-2022 23:47:30
Babesia venatorum (EU1) inficerede flåter på trækfugle der ankommer til det sydlige Norge i foråret
FORDI ...
Mange af de trækfugle der flyver til Norge om foråret er formentlig fløjet hen over Danmark, og kan meget vel have droppet evt. inficerede flåter af i Danmark undervejs?
og
VI har allerede en enkelt dansk undersøgelse, foretaget af læge Marie Kroun, som giver god grund til at antage at mennesker bliver MERE syge når de både har borrelia og ringformede parasitter i deres røde blodceller!
MKs projekt fund er blevet fremlagt offentligt ved 3 lægekonference i England i York 2003, York 2004 og Leicester 2007.
og
derudover foreligger der et par tidligere publicerede / konference fremlagte undersøgelser fra dansk hold, hvor serum fra borrelia mistænkte pt. viste sig at indeholde antistoffer overfor andre mikrober, med eller uden samtidig borrelia antistof ..
(publicerede videnskabelige referencer kan findes frem om nødvendigt, spørg!)

MK fandt at 17/50 (34%) af danske kroniker pt. der selv mistænkte flåtbåren infektion som årsag til kroniske symptomer (sygdomsvarighed mindst 5 mdr.), fordi sygdommen var startet efter flåtbid, rent faktisk fik påvist ringformer i deres røde blodceller ved simpel mikroskop af farvet blodudstryg i forskningsprojekt
- udover borrelia antigen, idet alle de 50 i projektet i årene 2001-2006 undersøgte, fik påvist Borrelia antigen i deres blod ved specifik direkte immunfarvning for Borrelia! - jf. video fra blodmikroskopi her på DanInfekt forsiden!
Nogle fik derudover påvist morulae lignende inklusioner i forskellige typer hvide blodceller, forenelig med mulig anaplasma el. ehrlichia infektion, specielt havde flere pt. inklusioner i deres MONOCYTÆRE CELLER, forenelig med monocytær ehrlichiose!
Specielt pt. med borrelia plus ringformer i røde blodceller havde ringe eller ingen synderlig effekt af vanlig foreslået behandling med penicillin, ceftriaxon eller doxycyclin ...

Flere patienter har SENERE, efter at der er blevet sat mere fokus på andre flåtbårne mikrober, fået påvist Bartonella-infektion, med eller uden andre samtidige flåtbårne infektioner ... =>

Pt. med andre INTRACELLULÆRE blandingsinfektioner udover borrelia, kommer sig som regel IKKE på førstevalgs antibiotika til borrelia, penicillin og ceftriaxon!

KRONIKER PT., hvis symptomer ikke hurtigt (få mdr.) aftager / normaliseres gradvist efter beh. for konstateret / mistænkt Borrelia infektion
- kan meget vel have pådraget sig en eller flere andre infektioner OGSÅ
- der som regel IKKE er følsomme for de vanlige førstevalgs præparater til beh. for Borrelia ... SOM DE BØR UDREDES FOR og behandles for hvis klinik og lab. fund peger på det er den mest sandsynlige forklaring på varige symptomer ...

MEN det er langt fra endnu er blevet kendt / rutine iblandt danske læger, at flåter kan overføre mange andre infektioner end borrelia!

Flere praktiserende læger, der har kontaktet DanInfekt, vidste overraskende for os ikke, at SSI rent faktisk har en "flåt-test-pakke" på programmet, hvor serum undersøges for ANTISTOFFER imod nogle få af de andre mikrober som flåter undertiden KAN overføre, udover (+/-) borrelia ...

Bemærk venligst ved opslag på SSIs egen hjemmeside om flåtpakken, at der IKKE indgår undersøgelse for antistoffer over for babesier, endsige indgår direkte mikroskopi af farvet blodudstryg, a la QBC i gamle dage kaldet mikrohematokrit teknik!
- hverken imod de gammel kendte B. bovis, B. divergens, B. microti ...
- endsige overfor de nyere fundne typer som vi nu kalder Babesia EU# Babesia duncani (tidl. babesia WA1) ...
Det er ikke rutine at undersøge blodudstryg for parasitter, selvom det er meget simpelt og ethvert laboratorie kunne gøre det i gamle dage ... hvor laboranterne havde det normale blodbillede på rygmarven, fordi de håndtalte alle differential-tællinger ... Coulter-counteren kan skelne imellem blodceller af forskellige typer men kender ikke til diverse parasitter ....
MAN FINDER KUN DET KLINIKEREN TÆNKER PÅ AT BEDE LABORATORIET OM AT LEDE EFTER MED DE BEDST MULIGE / TILGÆNGELIGE METODER!

Danske forskere - Lebech og Hansen - fandt ellers (fremlagde konf. abstract i USA i 1996) at godt 10% af danske "sikre neuroborreliose pt." (= spinal borrelia indeks postiive) havde antistoffer overfor B. WA1, dvs. B. duncani ...
- men forf. troede (Lebech har oplyst dette i email til pt. der spurgte ang. netop babesia!), at de forholdsvis mange WA1 antistof positive var en fejl, hvorfor de skrinlagde fundet, dvs. de publicerede aldrig fundet i tidsskrift!!!
Læs mere derom i http://kroun.ulmarweb.dk/babesiaDK.htm

SSI udfører desværre hverken dyrkning eller PCR for borrelia, og kan kun forsøgsvis udføre disse direkte undersøgelser for andre flåtbårne mikrober end borrelia ...

DET er forståeligt for os, at danske lab. med SSI i spidsen melder "hus forbi", at de ikke magter at stille op med de mere specielle undersøgelser ...
- fordi med et forholdsvis lille patientunderlag i et så lille land som Danmark, med kun ca. 5 millioner indbyggere
- hvor det officielt skønnes at kun ca. 100-200 per år erhverver sig symptomgivende NEURO borreliose (idet andre borreliose manifestationer ikke er anmeldelses pligtige og figurerer derfor slet ikke i statistikken!!!)
- og der, ifølge et par nylige danske undersøgelser af flåter udført efter ca. 2005, som viste, at ca. 15% af de danske flåter bærer borrelia, dvs. der er risiko for smitte med borrelia i 15 ud af 100 flåtbid ...
... og nok endnu færre procent flåter (men ganske mange i rådyr populationen!) havde laboratoriemæssige tegn på at have aktuel/nylig eller tidligere anaplasma ph. ( tidligere HGE el. ehrlichia phagocytophila) infektion m.fl.? ... BABESIA BLEV HVERKEN FLÅTER ELLER PATTEDYR UNDERSØGT FOR I DISSE 2 nylige danske arbejder!!!!

... og endnu færre formentlig erhverver sig andre endnu sjældnere flåtbårne infektioner, hvis incidens i danske flåt population endnu ikke er undersøgt tilstrækkeligt grundigt til at vi kan beg. at få fornemmelse af hvor stor risikoen for smitte er, men antagelig MINDRE end borrelia?!


DERFOR har vi brug for mere viden / forskning i de flåtbårne infektioner
- og det kan jo desværre ikke gøres uden MANGE penge! ...
STØT DANINFEKT I AT STØTTE FORSKNING i kroniske (flåtbårne) infektioner!


Læger i det offentlige danske sundhedsvæsen bør erkende at med et for lavt et patientunderlag / når et dansk lab udfører alt for få af de specielle test per uge
- så bliver det meget vanskeligt for tilstrækkeligt mange klinikere og laboratorie folk, at kunne opnå og bevare fornøden ekspertise mht. at vurdere pt. og vælge undersøgelser og kunne udføre de specielle laboratorie undersøgelser perfekt, dvs. sikkert
- henh. af kunne vurdere resultaterne og kunne vejlede klinikere vedr. behandling i infektioner vi stadig ved for lidt om! - fordi det ikke er undersøgt ...
... laboratorie folk møder vanligvis ikke selv / udspørger ikke pt. om nøglefaktorer, forløb / de aktuelle symptomer ... og det tager tid at få samlet over måske adskillige års sygdom ... viden overføres ikke per automatik til andre læger eller fra kliniker til laboratorie læge som typisk sendes en vilkårlig udtage blod-, urin- eller spinalvæske prøve til undersøgelse ... som har alt for stor risiko for at være forkerte eller give forkerte resultater, hvis ikke pt. udvælges nøje efter sandsynlighed for at være inficeret (jf. Burrascanos tjekliste!)

DanInfekt mener derfor, at pga. manglende patientunderlag og manglende ekspertise i Danmark. manglende adgang til og manglende kendsskab til nyere undersøgelses teknikker (f.eks. Elispot-LTT)
- bør undersøgelse af komplekse danske kroniker pt. hvor borreliose og andre flåtbårne infektioner kunne være en sandsynlig årsag til MULTIPLE MEN OFTE VEKSLENDE SYMPTOMER FRA FLERE FORSKELLIGE ORGANSYSTEMER, som ofte udviser typisk tidsforløb, der har været erkendt for relapsing fever Borreliae i 100 år!
- centraliseres på nogle ganske få højt specialiserede centre i EU!

Med skønnet 100-200 (neuro-) borrelia pt. i Danmark årligt, der naturligvis ikke allesammen ses hos en og den samme særlige lægelige specialist
- ... og det nok kun er et fåtal af de borreliose tilfælde der opdages, som det ikke går som forventet på første gængs behandlingsfrosøg ...
- er vi skønsmæssigt nok nede i nærheden af 25-50 danske pt. årligt med behov for speciel viden og udvidede undersøgelser, som der bør være råd til i et samfund som det danske!

Der findes allerede flere steder i Tyskland, med meget mere erfarne klinikere end vi har i lille Danmark .. og efterhånden flere laboratorier, der specialiserer sig i undersøgelser for flåtbårne og andre mikrober, som kan modtage prøver til analyse også fra danske pt. hvis bare danske læger tør overskride grænsen, patienterne tør godt ;)

Når først plausibel diagnose er stillet og der er udstikket en beh. plan
- så bør enten patientens egen praktiserende læge
- eller evt. infektions-mediciner hjemme i Danmark
- vel nok kunne finde ud af at samarbejde med de udenlandske kliniske eksperter om at udskrive medicinen, og kan følge op lokalt på selve behandlingen og rapportere det til ekspert centeret.

Borrelia Centrum Augsburg modtager gerne interesserede læger og underviser gerne!
Jeg var nødt til at SE hvordan test udføres i lab. for at kunne forstå og forklare andre det, så jeg blev i Augsburg efter ILADS-EU konf. 2011 og besøgte INFECTOLAB i 3 fulde arbejdsdage og var med i alle laboratorie processer ... bedst af alt for mig, var at få et godt indtryk af en hel uges test resultater ...
RESULTATERNE ER IKKE POSITIVE ALLESAMMEN, selvom der er blevet sorteret meget kraftigt i test, så pt. kun undersøges for de 2-3 mest sandsynlige infektioner, at dømme ud fra den individuelle patients symptomer / forløb ... af nødvendighed må man NØJES fordi pt. skal selv lægge ud for analyser og konsultation, med en vis mulighed for senere refusion af deres udgifter, såfremt pt. har fået en henvisning fra egen læge til speciallæge i intern medicin - hvorefter pt. kan vælge specialist indenfor EU med dækning for ydelser der (burde) kunne udføres på det offentliges regning i hjemlandet ... iht. det nyeste direktiv!
- henv. bør forelægge INDEN pt. kontakter klinikken ...

DETTE ER HVAD MANGE MEDLEMMER AF DANINFEKT ØNSKER OG DET ER HELT RIMELIGE KRAV AT STILLE!
- når det har vist sig at danske læger hurtigt melder pas og ikke kan finde ud af hvad man fejler, og ikke har noget behandlingstilbud - ikke har andet at tilbyde!
1,597,497 Unikke besøg