Unknown column 'blacklist_ip_type' in 'where clause' Patientforeningen DanInfekt - Nyheder: Information om den danske borrelia antistof test Unknown column 'panel_url_list' in 'field list'
23-05-2022 22:10:59
Information om den danske borrelia antistof test
Der er meget mere "betændt" i sagen om positiv særbehandling af den danske borrelia antistof test.

Mere information om den pgl. Borrelia antistof test som er baseret på native oprensede flagella fra Borrelia afzelii DK1 kan læses om (på engelsk) her:
http://lymerick.net/2006-OXOID-DAKO.html

SSI har i 2009 oplyst lægekonsulent MK om at testen SSI anvender for Borrelia i sin tid er blevet udviklet in-house på SSI, og sendte som bevis herfor en artikel liste med 19 artikler, der alle havde Klaus Hansen og Anne-Mette Lebech som medforf. som tilknyttet SSI - hvilket tydeligt viser, at SSI hviler deres opfattelse på de tos opfattelse.

SSI påstår på deres hjemmeside - i modstrid med OXOIDs brochurer i linket ovenfor, der indrømmer at testen undertiden kan udkomme falsk antistof negativ!
- om Anstistoffer i serum:
"IgG resultatet er altid positivt ved 2. og 3. stadie manifestationer med sygdomsvarighed > 3 måneder."

DET POSTULERER SSI uden videnskabelig underbygning (hvor er den videnskabelige evidens for netop det udsagn?) på trods af, at der allerede i J. Clin. Microbiol. 1995 (PDF ) udkom en finsk artikel om 41 Borrelia pt. der alle havde været syge i mindst 3 mdr., halvdelen syge over 1 år - hvoraf de 12 fik påvist aktuelt aktiv Borrelia infektion med positiv dyrkning og 39 fik påvist positiv PCR for Borrelia (10 var pos. med såvel dyrkning som PCR) hvor forf. på samtidig serum undersøgte resultatet af 3 forskellige slags Borrelia antistof test:
7/41 (17%) testede falsk negativ på alle 3 antistof test! - og  DAKOs/OXOIDs test udkom falsk antistof negativ i 6 af 12 dyrkningverificerede tilfælde, og udkom falsk antistof negativ i ialt 24/41 (58%) af alle de dyrkning eller PCR positive  tilfælde!

I 2006 udkom yderligere en artikel af Strle et al. i Clin. Inf. Dis. (PDF) hvor klinik og laboratorie fund ved neuroborreliose forårsaget af B. garinii (23) henh. B. afzelii (10) - alle tilfælde verificeret ved pos. dyrkning på spinalvæske! - blev sammenlignet; denne artikel er omtalt mere detaljeret i DanInfekt nyhederne (link) så jeg vil nøjes med at fremhæve det væsentligste at: 9 af 10 pt. med B. afzelii neuroborreliose havde ingen påviselige antistoffer målt med DAKO EIA / OXOIDs neuroborreliose kit! - og heraf havde kun 3 været syge under 6 mdr., dvs. 7 ud af 10 seronegative pt. med dyrkningsverificeret neuroborreliose forårsaget af B. afzelii havde været syge i mindst 6 mdr. op til 7 år - uden at have påviselig antistof reaktion!  
B. afzelii neuroborreliose pt. havde alle de samme andre typiske men uspecifikke symptomer på borreliose som B. gariii neuroborreliose pt., fraset smertefuld nervebetændelse (Bannwarth syndrom), som 56% af pt. med Borrelia garinii neuroborreliose havde, men ingen af B. afzelii pt. (den eneste signifikante forskel).

Hansen og Lebech og andre i EU har traditionalt udvalgt deres pt. til forskning på netop at udvise "typisk neuroborreliose klinik" = Bannwarth syndrom, dvs. de har sandsynligvis favoriseret udvælgelse af hovedsagelig pt. med B. garinii neuroborreliose: derfor er det ikke spor overraskende at Strle fandt at B. garinii gruppen opførte sig som man normalt forventer!

Pt. i 
B. afzelii gruppen fik lov at gå meget længe udiagnosticeret og ubehandlet med deres Borrelia infektion (én i hele 7 år!), formentlig fordi man - som vanen er ud fra "den gængse opfattelse" - lægen har udelukket Borreliose som mulighed, når Borrelia antistof test udkommer negativ?!

Jo tidligere korrekt Borrelia diagnose og sufficient antibiotika behandling bevilges, jo bedre prognose mht. varig helbredelse; efter 3-4 mdr. har Borrelia med stor sandsynlighed nået at sprede sig til alle organer (tidlig spredning til centralnervesystemet er påvist indenfor 2 uger efter flåtbid før og uden erythema migrans! Ref.-liste).

Når først Borrelia er nået til steder med få blodkar til at bringe immunceller, antistoffer og antibiotika frem til stedet er det svært at opnå en tilstrækkelig koncentration over MIC => større fare for recidiv fordi ikke alle mikrober blev fjernet , og risiko for at på disse steder med forholdsvis lav antibiotika konc. vil de mikrober der tåler pgl. antibiotikum bedst overleve, så det næste tilbagefald bliver sværere at behandle.
I "mystisk sag " beskriver Häupl et al. en patient med gentagne udbrud af Borrelia aktivitet fra øjne, hjerte, led / sener, hvor persisterende Borrelia kan påvises i fjernet ligament væv; diverse referencer. SÅDAN BURDE OGSÅ DANSKE PT. MED BORRELIA NATURLIGVIS KUNNE UNDERSØGES NÅR DER ER MISTANKE OM KRONISK AKTIV BORRELIA INFEKTION!

Mange danske Borrelia patienter oplever at få afvist Borrelia diagnosen, når deres Borrelia IgG ikke som forventet / påstået af SSI bliver positiv 3 mdr. efter symptomdebut (EM eller flåtbid, hvis erkendt), og mange nægtes undersøgelse af deres spinalvæske for Borrelia antistof, selvom symptomer faktisk indicerer dette, hvis ikke de er serum antistof positive!
En overlæge dr. med. og speciallæge i infektionsmedicin på et dansk universitetshospital bortforklarer manglende undersøgelse for Borrelia antistof i spinalvæske, der faktisk blev udtaget alene til dette formål, aftalt med pt. og med den henvisende prakt. neurolog og ordineret i jr., på cont. 10 i pt's sygehus jr. fra 21-06-2006: "Det forhold at der ikke er antistoffer i blodet er også uforeneligt med at pt. skulle have borreliose"
- istedet for at sende spinalvæsken til analyse for Borrelia antistof som aftalt, blev væsken lagt i en fryser, hvorefter overlægen påstod, at den ikke udførte Borrelia antistof analyse var udkommet uden tegn på Borrelia antistof i spinalvæsken - løgn!
Fadæsen blev opdaget fordi MK beder om kopi af alle undersøgelses-resultater og det viste sig der ikke var nogen Borrelia antistof svar på spinalvæsken. Afdelingen kvitterede med at rejse en undersøgelses-sag overfor MK i Sundhedsstyrelsen, som naturligvis måtte frafaldes.

Marie Kroun informerede i den forbindelse såvel den ledende Embedslæge i region Syd henh. Sundhedsstyrelsen om alt dette her i 2007
- og informerede SSI i 2009 og bad SSI om at fjerne den famøse sætning om "Alle IgG pos. efter 3 mdr."
- og fremlagde de mange MODBEVISER høstet fra mange virkelige og velundersøgte cases, som viste sig at have med dyrkning- eller anden direkte metode verificeret Borrelia infektion, som IKKE har påviselige positive antistoffer med den danske test.

Den påstand betyder nemlig at der er mange danske Borrelia pt. der har været syge længere end 3 mdr. men som ikke udviser positiv IgG antistof, pure får afvist Borrelia diagnosen; når de senere bliver undersøgt med de nye Western blot baseret på udvalgte rekombinante diagnostisk relevante antigener er en hel del af de der tester negativ med dansk antistof test faktisk seropositive med op til flere Borrelia specifikke bånd og mod flagella, der f.eks. har peget på infektion med B. afzelii og B. burgdorferi sensu stricto - tilmed i et tilfælde begge i samme patient; jeg har endnu ikke set nogen kroniker pt. med B. garinii mønster i deres Blot!
Hvis de udviser tilbagefalds-mønster typisk for Borrelia, kan Borrelia ofte påvises i deres BLOD med direkte undersøgelses-metoder, når blot prøvetagningen times til den første dag i en ny opblussen!

50/50 i alt undersøgte i MKs projekt havde Borrelia antigen i deres blod påvist ved mikroskopi med specifik immunfarvning for Borrelia burgdorferi. (oversigt over 33 pilot-projekt-deltagere)
- af statistikken fremgår at Borrelia infektion gør mange tidligere fuldkommen raske og relativt unge mennesker i deres bedste alder kronisk syge, og at de IKKE ER KOMMET SIG VED NATURENS HJÆLP i løbet af ÅR!

En pt. havde været syg siden EM over 40 år tilbage; den længste varende kronisk borreliosis historie havde varet i 53 år, men den lange varighed til trods beskrives god effekt af antibiotika!
Fuld tekst af case beskrivelsen findes til slut i denne artikel om betydningen af langsom mikrobiel vækst: http://kroun.ulmarweb.dk/Borrelia-slow-growth-DK.html

Samtlige projekt deltagere var blevet udredt mere eller mindre grundigt for alt muligt andet end det de bad om udredning for, Borrelia og andre flåtbårne infektioner, hvor undersøgelserne begrænser sig til DAKO/OXOID Borrelia antistof test; ingen projekt deltagere var udredt for andre flåtbårne infektioner der ofte er medvirkende i kroniske sygdomstilfælde; ud af 12 pt. med ME/CFS diagnose stillet før projekt deltagelse var 3 end ikke blevet undersøgt for Borrelia antistof i serum, selvom der var flåtbid i historien og symptomer passer med borrelia og pt. selv mistænkte borreliose; ingen var undersøgt for andre flåtbårne infektioner! - selvom 2. hovedkriterie for at stille diagnosen ME/CFS lyder:

Andre årsager til kronisk træthed skal udelukkes. Der kræves derfor nøje sygehistorie, objektiv undersøgelse og parakliniske undersøgelser for at ekskludere tilstedeværelse af maligne sygdomme, autoimmune sygdomme, kroniske bakterielle eller parasitære infektioner, neuromuskulære,  endokrine, hæmatologiske og intern medicinske sygdomme, psykiatriske lidelser, medicinmisbrug og forgiftninger

- så halter det betydeligt med udredningen, måske undlades undersøgelser for at spare på det trængte afdelingsbudget?

I 2008 anmodede MK den lokale KMA på OUH om at udføre dyrkning eller PCR for Borrelia på mistanke om tilbagefald; KMA afslog (på tryk) med begrundelser som manglende ekspertise i afd. / manglende erfaring, manglende ressourcer og manglende INTERESSE! - det eneste KMA kunne/ville tilbyde var OXOIDs antistof test. Det udviklingsarbejde som KMA ikke vil bruge ressourcer på, var unødvendigt, eftersom udviklings-arbejdet allerede er gjort og er vel beskrevet i litteraturen af folk der kan deres kram, så andre bare kan efterligne og følge deres anbefalinger - og det er FAKTISK IKKE DYRT sammenlignet med andre metoder herunder serologi:  http://lymerick.net/Borrelia-culture.html

SSI lovede helt tilbage i 2001 MK, at SSI ville kunne udføre dyrkning, PCR og evt. inokulation af blod på dyr for Borrelia i tilfælde af tilbagefald efter behandling (brev fra Axelsen til Isager)
- men da tilbagefald / reinfektion mistænkes i 2008 og efter at KMA har afslået at hjælpe, og der findes stort behov for bekræftelse med andre metoder af mikroskopi fund af spirokæter x 2 i BLOD med 8 mdrs. mellemrum, forhører MK sig igen hos SSI mhp. dyrkning, men får også afslag fra SSI! - de har ikke dyrkning for Borrelia på undersøgelses-programmet og har heller ingen intention om at sætte det på programmet i fremtiden var beskeden!

Sundhedsstyrelsen bekræfter også i Maj 2009, at ingen danske mikrobiologiske laboratorier tilbyder direkte undersøgelses metoder for Borrelia, men anbefaler at den behandlende læge ved behov skal spørge om hjælp hos den lokale mikrobiologiske afd. som BEVIST ikke vil hjælpe os (SIC!).
 
Artiklen i Information nævner Borrelia klaringsrapporten; den rapport formåede ikke at skabe den klarhed / sandhed om Borrelia som danske patienter og læger har hårdt brug for; flere steder fejlciteres referencer, og der udelades diskussion og referencer til diverse artikler er burde have været diskuteret i et skrift der i den grad taler for fortsat brug af den danske Borrelia antistof test, f.eks. er Oksi et al. artikel fra J. Clin. Microbiol. 1995 udeladt, hvor den danske test missede 58% af de længere end 3 mdr. syge med dyrknings- og/eller PCR verificeret infektion.

Der er heller ingen reference til artikler om IMMUNKOMPLEKS DANNELSE som en mulig og meget logisk forklaring på falsk negativ Borrelia antistof test, se http://kroun.ulmarweb.dk/Borrelia-IC.html
KUN når der er ANTIGEN TILSTEDE I CIRKULATION kan noget af eller alt dannet ANTISTOF i serum blive bundet til ANTIGEN i cirkulerende immunkomplekser, som afspejler sig i symptomerne/immunreaktioner, karskade når komplekser udfældes i karrene eller i ledhinderne etc.
Hvis der er stort overskud af ANTIGEN (= meget Borrelia i cirkulation = meget syg patient) så alt dannet antistof straks bindes til antigen, er der måske ikke noget FRIT UBUNDET ANTISTOF I OVERSKUD i serum der kan binde sig til testens antigen, som netop derfor udkommer FALSK ANTISTOF NEGATIV.
Det gælder naturligvis ikke kun for den danske Borrelia antistof test, men for alle slags Borrelia antistof test, der ikke spalter cirkulerende immunkomplekser og fjerner antigen før måling.

Hardin & Steere 1979 skrev om IgG immunkomplekser ved Lyme disease
at sådanne:
* blev påvist TIDLIGT I SYGDOMMEN
* VAR HØJEST I DE MEST SYGE
* var SJÆLDEN I ROLIG SYGDOMSFASE
* SVINGEDE OFTE PARALLELT MED ÆNDRINGER I KLINISK STATUS!  

Schutzer et al. (PMID: 1967770 ) påviste Borrelia burgdorferi immunkomplekser i flere seronegative Borrelia pt. - publ. i 1990 - den er OGSÅ UDELADT fra Borrelia "klarings" rapporten, der netop ikke formår at skabe klarhed pga. af forf. ikke ønsker at påpege muligheden for og diskutere årsager til falsk negativ antistof test!

DER ER DE FAKTO PUBLICERET MASSER AF DYRKNINGSVERIFICERET EVIDENS IMOD KLAUS HANSEN KONTROVERSIELLE OPFATTELSE AF BORRELIA og serologi! 
- og listen har vel og mærke ligget på Internet siden 2003 (kun få artikler tilføjet siden) og den både kunne og burde forf. til Borrelia klaringsrapporten af 2006 naturligvis have slået op i for at få sig en lyn-oversigt over ...
http://lymerick.net/persistent-borreliosis.htm
- heraf mange sene seronegative pt. hvor Borrelia blev påvist med direkte undersøgelses-metoder (så mange at jeg opgav at tælle hvor mange). 

I J Clin Microbiol. 1992 Jul;30(7):1646-53. PDF skrev Hansen og Lebech på side 1652 i:
  • 1. afsnit: "B. burgdorferi antigen has never been detected in the CSF of patients with neuroborreliosis."
    Borrelia burgdorferi antigen er aldrig blevet påvist i CSF (spinalvæske) hos pt. med neuroborreliose

  • 2. afsnit: "However, clinical experience has never revealed the occurrence of relapses in patients with neuroborreliosis who were appropriately treated (22, 29)."
    Men klinisk erfaring har aldrig afsløret tilbagefald i patienter med neuroborreliose som blev behandlet adekvat.

En af de første artikler fra Europa på min persistent borreliosis liste - som jeg NETOP GIK I GANG MED AT LAVE FOR AT VIDE HVAD DER RENT FAKTISK VAR PUBLICERET, SOM IMØDEGIK DE TO ovenstående PÅSTANDE!
- er der faktisk hele 3 DYRKNINGSVERIFICEREDE NEURO-Borreliose tilbagefalds cases efter beh. der ligner det Hansen og Lebech har anbefalet i mange år! - som modbeviste de to ovenstående påstande - og den blev vel og mærke publiceret 1989, dvs. godt og vel 2 år FØR Hansen og Lebech skrev påstandene:

Survival of Borrelia burgdorferi in antibiotically treated patients with Lyme borreliosis.
Preac Mursic V, Weber K, Pfister HW, Wilske B, Gross B, Baumann A, Prokop J. Infection 1989 Nov-Dec; 17(6): 355-9 PMID: 2613324

1. 5y boy. July 1985 EM. Aug 1985 Lymphocytic meningitis. Seropositive for IgG and IgM, no antibodies in CSF. Penicillin V orally 100000 u/kg/d, 14d. Spinal-fluid showed fewer cells. September 1985 facial palsy, again pleocytosis in CSF. Doxyc. orally 2mg/kg, 10d. Gradually CFS normalized. April 1986 relapse, Bb was isolated from CSF after 4 weeks in BSK-medium. Penicillin 200000 u/kg, 22d. August 1986 relapse/reinfection with EM and painful meningoradiculitis, Bb antibodies now negative in CFS and serum. Culture not done!

2. 49y man. EM, typical signs of LMR-Bannwarth S developed 7 weeks later. Pleocytosis and elevated protein in CSF. Both Borrelia IgM and IgG positive in serum. Penicillin i.v. 20 MU/d, 10d. Four days after therapy normal examination and no complaints, CSF declining parameters, positive Borrelia-index. Three months later CSF normal, Borrelia-index now negative, but Bb was cultured from CSF!

3. 26y woman. Headache, radicular pain. Normal neurological exam. Multiple horseflie bites. CSF pleocytosis and elevated protein. Negative Borrelia-ELISA in CSF and serum. Ceftriaxone i.v. 2g/d , 10d. Improved. 7.5 month later recurrent episodes of radicular pain, headache, arthralgia, fever. Normal neurological exam. Negative serology. Normal CSF. Bb cultured from CFS after 6 weeks in MKP-medium. Cefotaxime 3 x 2g/d i.v., 14d.

.... case 4.-6 udelades her, da Borrelia ikke blev påvist i spinalvæske, men i hud væv!

MAN KAN IKKE TILLADE SIG AT SKRIVE ALDRIG, HVIS MAN IKKE HAR FÅET LÆST ALT HVAD ANDRE FORSKERE HAR FUNDET OG BESKREVET! - og DET ER ENDNU VÆRRE AT IGNORERE DISSE FUND HVIS DE HAR KENDT TIL ARTIKLEN
- for så ved de jo det er LØGN og der er tale om VIDENSKABELIG UREDELIGHED, når man omskriver sandheden med vilje, fordi den ikke passer med ens opfattelse!

- og der findes mange andre CASES PÅ LISTEN, som drs. Hansen og Lebech og alle andre danske læger bør nærlæse og tage ved lære af!
DER TEGNER SIG ET NOGET ANDERLEDES BILLEDE END Hansens og Lebechs opfattelse!

I 2004 påstod Sundhedsstyrelsen af mine reference-lister ikke var peer-review publicerede artikler (indrømmet, der er enkelte konf. abstracts, men ifølge de journals selv som artiklerne er publiceret i, benytter de skam peer-review!)
Jeg påpegede selvfølgelig, at hvis Sundhedsstyrelsen virkelig mener, at f.eks. Oksi's artikel i J. Clin. Microbiol. 1995 (som selv skriver de benytter peer-review) hvor den danske serologiske test missede 58% af de virkeligt Borrelia syge, skal forkastes, med begrundelsen ikke peer-review publiceret, så saver Sundhedsstyrelsen altså den gren over, som dens egen / Hansens / SSIs / den gængse danske opfattelse af Borrelia serologi hviler på, fordi Hansen og Lebech også har publiceret mange af deres artikler om den danske serologiske test i samme J. Clin. MIcrobiol. både før og efter Oksi (og tilmed i samme nr. som Oksi!) - så alle de danske forskeres arbejder publiceret i J. Clin. Microbiol. må så også forkastes! - der er ikke meget tilbage, at bygge den danske opfattelse af den danske Borrelia antistof test på!
Jeg bad SST om en liste over hvilke journals SST mener benytter sig af peer-review, for det er meget vigtigt at jeg engang får publiceret mit stof i et anset tidsskrift, for at det ikke også skal blive afvist med "ikke peer-review"- men det har jeg aldrig fået noget svar på.

Jeg har også bedt SST om at fremlægge videnskabelig bevis for at gængs antibiotika valg / kur kurerer alle Borrelia pt. - f.eks. gængs anbefalet doxycyclin dosis på 100 mg x 2 i 10 dage - dette har SST aldrig fremlagt SIKKER EVIDENS FOR!
- mens der i min persistent borreliosis liste er talrige dyrkningsverificerede beviser for at gængse kure IKKE HELBREDTE PT.!

JEG SER MANGE TEGN PÅ EN "SAMMENSVÆRGELSE" AF HØJT I HIERAKIET PLACEREDE FOLK, DER SAMMEN HAR OPBYGGET EN MURE OM OG STEDSE FORSVARER DEN DANSK UDVIKLEDE ANTISTOF TEST!
- VED AT ØDELÆGGE PATIENTERS / LÆGERS MULIGHEDER FOR AT KUNNE FÅ UDFØRT ANDRE UNDERSØGELSER EFTER ØNSKE ...

Der findes nuomdage langt bedre serologiske Line BLOT f.eks.:
MIKROGENs recomBlot : Bbss, Bg, Ba, B. spielmanii
EUROIMMUNEs EuroLine : Bbss, Bg, Ba
- som er baseret på nøje udvalgte dvs. kun diagnostiske relevante antigener fra indtil videre 4 EU borrelia stammer hos MIKROGEN, hvor antigenerne er fremstillet ved rekombinant genteknik (ingen antigen variation over tid, sådan som det er tilfældet i naturligt voksende Borrelia); de udvalgte antigener placeres på en test strimmel som kan aflæses ved sammenligning med pos. og neg. test strimmel, eller i maskine - dvs. man behøver ikke nødvendigvis avanceret laboratorie udstyr.
Prisen koster blot et par hundrede kroner mere end SSI tager for den danske Flagel-antistof test IgM+IgG, men til gengæld kan man altså få hint om HVILKEN BORRELIA pt. er inficeret med, hvis der er spor efter specifikke reaktioner og det er klart de ekstra penge værd!
Armin Schwartzbach fra Augsburg har meddelt at de (for tiden) anvender Euroimmun's EIA og LineBlot og finder at i ca. 15% af positive Blot er EIA falsk negative. Derudover supplerer Augsburg med andre tests f.eks. Elispot LTT, som bedre end EIA afspejler sygdoms-aktiviteten. 

JEG HAR BÅDE i 2001 OG 2008 INVITERET LOKAL KMA TIL FORSKNINGSMÆSSIGT SAMARBEJDE OM UDVIDEDE UNDERSØGELSER FOR BORRELIA OG ANDRE FLÅTBÅRNE INFEKTIONER:
I 2001 foreslog jeg KMA at de kunne udføre kontrol mikroskopi af blodudstryg for andre flåtbårne infektioner end Borrelia hos 20 pilot-projekt deltagere
=> "det er for kontroversielt"!
I 2008 foreslog jeg projekt DYRKNING, mikroskopi med specifik immunfarvning for Borrelia på opdyrket materiale (og evt. PCR) og til sammenligning i samme stik udtaget serum prøve til dansk Borrelia serologi og til Mikrogen recomBlot
=> KMA HAR INGEN INTERESSE I AT DELTAGE I UNDERSØGELSER FOR BORRELIA, til trods for at de ellers selv skrev - kun et par mdr. før - i deres VISIONER for forskning at de vil satse på forsking i "Vektorbårne infektioner, herunder Borrelia og Anaplasma"!
Vi kan konstatere fine ord på papir men uden reelt indhold! - og det poster samfundet sikkert mange penge i!?

Pga. mikrobiologernes afslag har DanInfekt måtte skaffe midler til anskaffelse af fluorescens udstyr, varmeskab, BSK-H medium (Sigma), FITC-mærkede Borrelia specifikke antistoffer (KPL), acridin orange (BD) og det har taget sin tid.  
Men projektet jeg foreslog KMA samarbejde om i 2008 er ret tæt på at gå igang (til efteråret?) - men altså UDEN DANSK MIKROBIOLIGSK MEDVIRKEN, KUN FORDI MIKROBIOLOGERNE IKKE VIL SAMARBEJDE; bagefter plejer "man" så at afvise alle mine fund, med begrundelsen at de ikke er blevet verificeret af dansk mikrobiolog!
GODDAG MAND ØKSESKAFT (Wiki)! 

Danske mikrobiologer vil efter eget skriftige udsagn ikke udføre den slags DIREKTE undersøgelses-metoder for Borrelia som vi har behov for og de kan / vil derfor ikke medvirke til at validere disse undersøgelses-metoder; vi må i stedet alliere os med udenlandske samarbejdspartnere, f.eks. giver dyrkningspositivt materiale med spirokæter og alternative strukturer mulighed for typebestemmelse ved PCR, som jo samtidig kan verificerer positivt dyrknings-resultat!  

Ligesom i mit tidligere projekt er der kun pt. til selv at betale for de nødvendige materialer, forsker arbejder ulønnet; det giver den fordel at der er INGEN INTERESSE KONFLIKTER at deklarere.
Der er ikke og vil aldrig blive tale om salg af kommercielle test, kun om non-profit forskningsmæssige undersøgelser på pt. (medlemmer af DanInfekt) der vil lade sig følge op med symptomdagbog, også efter undersøgelse under og efter afsluttet antibiotika behandling, så vi kan få registreret fremadrettede behandlingsforløb og samle erfaringer.


You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 6
Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
1,597,443 Unikke besøg